Начало
Home
За нас
About us
Събития
Events
Полезно
Information
Контакти
Contacts
Friday August 07, 2020

Устав на БДБФИ

УСТАВ

на
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
„Българско дружество по биомедицинска  физика
и инженерство”

Приет на Учредително събрание на Сдружението на 12 юли 2010 г.
Изменен и допълнен на Общото събрание на Сдружението на 4 март 2013 г.

РАЗДЕЛ I
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Сдружението “Българско дружество по биомедицинска физика и инженерство” е приемник и продължител на традициите на основаното през 1971 г. “Републиканско научно дружество по биомедицинска физика и техника”, преимeнувано по-късно на “Българско дружество по биомедицинска физика и инженерство” и закрито със създаването на настоящото Сдружение.

Същност  и наименование

Член 1. (1) Сдружението “Българско дружество по биомедицинска физика и инженерство” е юридическо лице с нестопанска цел и се самоопределя като доброволна организация с идеална цел на физици, биофизици, инженери и други специалисти с висше образование, които работят в областта на биомедицинската физика и инженерство.

(2) Сдружението извършва дейност в частна полза.

Член 2. Сдружението може да бъде колективен член на сродни национални и международни сдружения и организации.

Член 3. Сдружението извършва своята дейност под наименованието „Българско дружество по биомединска физика и инженерство”. Съкратено се изписва БДБФИ. На английски наименованието на дружеството е Bulgarian Society of Biomedical Physics and Engineering (BSBPE).

Седалище

Член 4. Седалището на Сдружението е град София. Адресът на управлението е: Медицински университет-София, Медицински факултет, Предклиничен център, ул. „Здраве” № 2; гр. София 1431.

Срок на учредяване

Член 5. Сдружението е учредено за неопределен срок. То може да прекрати съществуването си по решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 2/3 от присъстващите.

 

РАЗДЕЛ II
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ

Предмет на дейност

Член 6. Сдружението обединява усилията на професионалистите в областта на биомедицинската физика и инженерство за издигане на техния обществен престиж, за пропагандиране и прилагане на техните постижения. Сдружението подпомага и координира работата на своите членове за развитие на научната, научно-преподавателската, изследователската, консултативната, приложно-техническата, развойната и сервизната дейност в областта на биомедицинската физика и инженерство. Сдружението организира научни форуми от национален и международен мащаб, самостоятелно или в сътрудничество с други национални и международни сдружения и организации.

Цели

Член 7. Сдружението си поставя следните цели:

 1. Да изразява и защитава правата и интересите на своите членове, да подпомага тяхната творческо-професионална дейност и да обединява техните усилия;
 2. Да проявява инициатива за участие в експертни, атестационни, законодателни и други обществени и държавни органи при решаването на въпроси от своята област;
 3. Да работи за напредъка на биомедицинската физика и инженерство и за тяхното приложение в българската медицинска наука и практика;
 4. Да подпомага и поощрява усилията на своите членове за развиване на научните интереси и подобряване на знанията и практическите им умения;
 5. Да съдейства за обучението и квалификацията по биомедицинска физика и инженерство;
 6. Да сътрудничи със сродни национални и международни организации за бърза и ефективна обмяна на научна информация и практически опит;
 7. Да популяризира постиженията на биомедицинската физика и инженерство;
 8. Да подпомага организациите, на които е колективен член, в разработване и изпълнение на техните програми с цел развитие на биомедицинската физика и  инженерство.

Средства за постигане на целите

Член 8. (1) Сдружението постига поставените цели, като:

 1. участва при създаването и реализирането на програми за университетско и следдипломно обучение;
 2. участва в национални и международни конкурси и проекти със собствени и съвместни разработки в областта;
 3. организира Национална конференция по биомедицинска физика и инженерство веднъж на четири години.
 4. организира и/или съдейства при провеждането на конгреси, конференции, семинари и други форми на обмен на научна информация;
 5. участва при подготовка на проекти на нормативни актове по покана от компетентните държавни органи или по собствена инициатива;
 6. работи  с националните, местните и международни медии по въпроси от своята област;
 7. организира лектории, тематични форуми, конкурси и други  за младежи и учащи се по въпроси от областта на биомедицинската физика и инженерство;
 8. поддържа връзки и сътрудничество със сродни организации в страната и чужбина;
 9. организира работни групи по интереси;
 10. предприема всякакви други действия, които могат да бъдат полезни за постигане на целите на Сдружението и които не противоречат на законовите разпоредби.

(2) Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, като подготовка и разпространение на печатни издания; подготовка и реализиране на платени дейности по ал. 1, в това число и придобиване на активи, управляване и стопанисване на имущество и пр., с цел постигане на посочените в чл. 7 цели. Приходите от тази дейност се използват единствено за постигане на определените с този Устав цели.

 

РАЗДЕЛ III
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Видове органи на управление

Член 9. Органи на управление на Сдружението са Общо събрание, Управителен съвет и Контролно-ревизионна комисия.

Общо събрание

Член. 10. (1) Върховен орган на управление на Сдружението е Общото събрание.

(2) В Общото събрание участват всички редовни членове на Сдружението.

Член 11. (1) Общото събрание:

 1. приема, изменя и допълва Устава;
 2. приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;
 3. приема други вътрешни актове;
 4. избира и освобождава членовете и Председателя на Управителния съвет;
 5. избира и освобождава членовете и Председателя на Контролно-ревизионната комисия;
 6. приема и изключва членове;
 7. избира почетни членове на Сдружението;
 8. взема решение за откриване и закриване на клонове;
 9. взема решение за участие в други организации;
 10. взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
 11. приема бюджета на Сдружението;
 12. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
 13. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
 14. отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи неговата дейност;
 15. взема и други решения, предвидени в Устава.

(2) Правата по ал. 1, т. 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 не могат да се възлагат на други органи на Сдружението.

(3) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Сдружението.

(4) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.

(5) Решенията на органите на Сдружението, които са взети в противоречие със закона, Устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересованите членове на Сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

(6) Споровете по ал. 4 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на Сдружението от всеки член или орган на Сдружението, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Кворум и гласуване.

Член 12. (1) Работата на Общото събрание е законна при присъствието на повече от половината от общия брой на членовете на Сдружението през текущата година. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, независимо от броя на участниците.

(2) Всеки член на Сдружението има право на един глас в Общото събрание.

(3) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

 1. него, неговия съпруг/съпруга или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, по сватовство – до втора степен включително;
 2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства взимането на решения.

Член 13. (1) Гласуването на Общото събрание е явно. Събранието може да реши в определени случаи да се гласува тайно.

(2) Когато се провежда тайно гласуване, то се извършва чрез бюлетини. В този случай преброяването на бюлетините се извършва от комисия в състав от трима членове на Сдружението, избрани от Общото събрание.

Член 14. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство на присъстващите членове.

(2) Решенията на Общото събрание по чл. 11, ал. 1, т. 1 и т. 10 се вземат с мнозинство от 2/3 от присъстващите членове на Сдружението.

(3) Изборът на Председателя и членовете на Управителния съвет става  с обикновено мнозинство от участниците в Общото събрание.

(4) По въпроси, които не са включени в обявения дневен ред, не могат да се вземат решения.

Свикване на Общото събрание

Член 15. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет най-малко веднъж годишно.

(2) Управителният съвет е длъжен да свика Общото събрание и по писмено искане на 1/3 от членовете на Сдружението. Ако в този случай Управителният съвет не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание в срок от 1 месец, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите лица или натовареното от тях лице.

(3) Общото събрание се свиква с писмена покана, изпратена по електронна поща и публикувана на интернет страницата на Сдружението най-малко един месец преди насрочения ден. Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на Общото събрание, както и по чия инициатива се свиква.

(4) Общото събрание избира председател и секретар на събранието и утвъждава дневния ред.

(5) За заседанията на Общото събрание се води протокол, който се подписва от председателя и секретаря на събранието. Протоколите от Общото събрание се класират в специална протоколна книга и се изпращат по електронна поща на всички членове на Сдружението.

Управителен съвет

Член 16. (1) Ръководен орган на Сдружението е Управителният съвет, избиран с мандат от четири години.

(2) Управителният съвет се състои от петима членове – представители на професионалните групи, участващи в Сдружението.

(3) В състава на Управителния съвет влизат Председател, двама Заместник председатели, Изпълнителен секретар и Касиер.

(4) За членовете на Управителния съвет важи принципът на мандатността: едно лице не може да бъде избирано за повече от два последователни мандата от четири години.

Компетентност на Управителния съвет

Член 17. (1) Управителният съвет:

 1. разпределя функциите и определя обема на представителната власт на своите членове;
 2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 3. разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на Устава;
 4. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
 5. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;
 6. определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението, като носи отговорност за това;
 7. определя адреса на Сдружението;
 8. контролира и координира дейността на клоновете на Сдружението;
 9. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат към правата на друг орган на управление.

(2). Управителният съвет може да привлича за временно изпълняващи ръководни длъжности редовни членове, които да заместят напуснали или отсъстващи продължително негови членове.

Член 18. (1) Председателят на Управителния съвет представлява Сдружението и ръководи дейността на Управителния съвет.

(2) Заместник-председателите подпомагат Председателя при изпълнение на дейността на Сдружението.

(3) Изпълнителният секретар протоколира заседанията на Управителния съвет и поддържа комуникацията с всички членове на дружеството.

(4) Касиерът събира членския внос, поддържа банковата сметка на Сдружението, периодично следи за изпълнението на бюджета и състоянието на банковата сметка и дава отчети за дейността си пред Управителния съвет.

(5) Управителният съвет определя лицата за осъществяване на комуникацията със сродни сдружения и организации в България и чужбина.

(6) Управителният съвет привлича счетоводител за подпомагане на финансовата си отчетност.

Заседания на Управителния съвет

Член 19. (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на  съвета в седмичен срок, заседанието може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет. При отсъствие на Председателя, до неговото завръщане, заседанието се ръководи от един от Заместник председателите на Управителния съвет.

(2) Управителният съвет може да взема решения, ако в заседанието участват повече от половината от неговите членове.

(3) Решенията се вземат с мнозинство от участващите, а решенията по чл. 17, ал. 1, 3 и 6 – с мнозинство от всички членове.

(4) Решенията за разпореждане с финансовите средства на Сдружението за разходи до 500 лв. се взимат от Председателя и Секретаря на Сдружението заедно; за разходи над 500 лв. решението се взема от Управителния съвет, с мнозинство не по-малко от 2/3 от състава му.

(5) Решенията на Управителния съвет се изпращат на всички членове на Сдружението по електронна поща.

Член 20. Решенията на Управителния съвет, които са взети в противоречие със закона или Устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересованите членове на Сдружението или негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от 1 година от датата на вземане на решението.

Контролно-ревизионна комисия

Член 21. (1) Финансовата дейност на Сдружението се контролира от Контролно-ревизионна комисия.

(2) Контролно-ревизионната комисия се състои от Председател и двама членове, които не могат да бъдат едновременно и членове на Управителния съвет на Сдружението.

(3) Контролно-ревизионната комисия заседава веднъж годишно, като съставя ревизионен протокол и го представя на Общото събрание на Сдружението.

(4) Председателят на Контролно-ревизионната комисия има право да участва в заседанията на Управителния съвет, без право на глас.

 

РАЗДЕЛ IV
ЧЛЕНСКИ СЪСТАВ

Видове членство

Член 22. Членове на Сдружението „Българско дружество по биомедицинска физика и инженерство” могат да бъдат: редовни членове, студенти, асоциирани членове и почетни членове.

Редовен член

Член 23. (1) Редовен член на Сдружението може бъде всеки специалист с висше образование, който работи в областта на биомедицинската физика и/или биомедицинското инженерство в България и спазва професионалната етика.

(2) Приемането за редовен член на Сдружението става чрез писмено заявление за членство и решение на Общото събрание.

Права, задължения и прекратяване на членството на редовните членове

Член 24. Редовните членове на Сдружението имат следните права:

 1. Да участват с право на глас в Общото събрание на Сдружението;
 2. Да бъдат избирани в ръководните органи на Сдружението и на клона и на другите организации, на които Сдружението е колективен член;
 3. Да бъдат избирани за делегати на национални и международни конгреси и конференции;
 4. Да участват в проявите, организирани от Сдружението и клоновете и другите сродни организации и да правят предложения по всички въпроси, отнасящи се до тяхната дейност;
 5. Да членуват в други организации.

Член 25. Редовните членове на Сдружението имат следните задължения:

 1. Да спазват Устава на Сдружението и да плащат членския си внос;
 2. Да полагат системни усилия за повишаване квалификацията си;
 3. Да участват в дейността на Сдружението и да изпълняват възложените им задачи.

Студент

Член 27. (1) Член на Сдружението може да стане всеки редовен студент или редовен докторант, който работи и/или има интереси в областта на биомедицинската физика и/или биомедицинското инженерство и проявява интерес към научна или научноприложна работа.

(2) Приемането за студент-член на Сдружението става чрез писмено заявление и решение  на Управителния съвет.

Права, задължения и прекратяване на членството на студентите-членове

Член 28. Студентите-членове на Сдружението имат следните права:

 1. Да заплащат членски внос в размер на 50 % от определения за редовни членове;
 2. Да участват в проявите, организирани от Сдружението и сродните  организации, и да правят предложения по всички въпроси, отнасящи се до тяхната дейност;
 3. Да участват с право на глас в Общото събрание на Сдружението;
 4. Да членуват в други организации.

Член 29. Студентите-членове на Сдружението имат следните задължения:

 1. Да спазват Устава и да плащат членския си внос;
 2. Да полагат системни усилия за повишаване квалификацията си;
 3. Да участват в дейността на Сдружението и изпълняват възложените им задачи.

Асоцииран член

Член 30. Асоцииран член на Сдружението може да бъде лице, което работи в областта на медицинската физика и/или биомединското инженерство или в сродна област, но не отговаря на условията на чл. 23. Асоциираните членове се ползват от правата на редовните членове, без тези по чл. 24, т. 1 – 2 и имат всички техни задължения.

Почетен член

Член 31. За почетни членове на Сдружението могат да бъдат избирани български и чужди граждани, с особени заслуги за развитието на биомедицинската физика и/или биомедицинското инженерство, както и на Сдружението. Почетните членове се ползват от правата на редовните членове, без тези по чл. 24, т. 2.

Член 32. Почетните членове на Сдружението се избират от Общото събраниe на Сдружението. Те получават грамоти за избора им и не плащат членски внос и такси за участие в прояви, организирани от Сдружението.

Член 33. (1) Членството в Сдружението се прекратява за лица, неплатили членския си внос повече от една година.

(2) Членството в Сдружението се прекратява за лица, лишени от граждански права.

(3) Възстановяването на прекратено членство става след заплащане на сумата на годишния  членски внос в двоен размер.

Член 34. Членството в Сдружението се удостоверява с членска карта, издадена от Сдружението по надлежния ред. 

 

РАЗДЕЛ V
ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

Член 35. (1) Източници на приходи на Сдружението са членският внос, таксите за участие в конференции и колоквиуми, организирани от Сдружението, приходите от участие в проекти и субсидиите от организации и лица от страната и чужбина, приходи от участия в проекти, oт спонсорства, дарения и др.

(2) Размерът на членския внос се определя от Общото събрание на Сдружението по предложение на Управителния съвет.

(3) Бюджетът на Сдружението се изработва и изпълнява от Управителния съвет и се контролира от Контролно-ревизионната комисия.

(4) Фискалната година на Сдружението съвпада с календарната година.

 

РАЗДЕЛ VI
ОБЯВЯВАБЕ НА РЕШЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Член 36. (1) Решенията на Управителния съвет се протоколират и съхраняват в протоколна книга. Всички протоколи са достъпни в архива на Сдружението.

(2) Решенията на Управителния съвет и протоколите от Общото събрание се изпращат по електронна поща до всички членове на Сдружението в едномесечен срок.

 

РАЗДЕЛ VII
ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ

Член 37. Сдружението издава електронен информационен бюлетин.

Член 38. Сдружението издава сборник с ISBN код с реферирани доклади от Научната конференция на Сдружението.

 

РАЗДЕЛ VIII
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 39. Печатът на Сдружението е кръгъл с надпис в периферията “Българско дружество по биомедицинска физика и инженерство” и с емблемата на Сдружението в средата.

Член 40. Емблемата на Сдружението е силует на човек, заобиколен с три елипсовидни орбити.

 

Печат:                       Емблема: