Начало
Home
За нас
About us
Събития
Events
Полезно
Information
Контакти
Contacts
Monday May 27, 2024

REGISTRATION

СЪОБЩЕНИЕ   ТЕМИ   ПРОГРАМА
АБСТРАКТИ   РЕГИСТРАЦИЯ
СРОКОВЕ КОМИТЕТИ КОНТАКТИ
Срокът за подаване на абстракти е удължен
до
 25 Октомври 2016
Срокът за подаване на пълните текстове на докладите е удължен

до 30 Октомври 2016 
ANNOUNCEMENT   CONFERENCE TOPICS   SCIENTIFIC PROGRAM
ABSRACT SUBMISSION   REGISTRATION
IMPORTANT DATES   COMMITTEES   CONTACTS
Abstract Substitution deadline is extended
till
 25 October 2016
Full text paper submission is extended

till 30 October 2016 

РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрационната форма ще може да се свали от сайта на Конференцията http://bsbpe.org/nmpec2016 след 1 май 2016. Желаещите да участват в Конференцията трябва да попълнят формата и да я изпратят чрез E-mail на Организационния комитет: nmpec2016info@bsbpe.org. Потвърждение за получаване на Регистрационната форма ще бъде изпратено на електронния адрес, от който е изпратена регистрационната форма след извършване на плащането.

Изтегли регистрационна форма

Изтегли Abstract Submission Form

РЕГИСТРАЦИОННА ТАКСА

Регистрационната такса на делегата включва достъп до научни и постерни сесии, специализирани курсове, сателитни симпозиуми, социалната програма, коктейл, кафе паузи и изложба.

Регистрационната такса на придружаващото лице включва участие в коктейл при откриването и в социалната програма.

ПЛАЩАНЕ

Плащането се извършва по банков път по сметка на:

Българско дружество по биомедицинска
физика и инженерство (БДБФИ)
Обединена българска банка АД;
клон „Иван Вазов”, бул. Витоша 99; София-1612
BIC UBBSBGSF
IBAN BG35 UBBS 8002 1026 6928 30
Моля отбележете в платежното нареждане
основание за плащане: участие NMPEC-2016
още пояснения: името на делегата

Фактури се издават само за плащане по банков път.

REGISTRATION

Registration form will be available to be downloaded by the website of the Conference http://bsbpe.org/nmpec2016 after May 1th 2016. In order to state your intent to participate in the conference you should complete the form in English and send it by E-mail at Organizing committee: nmpec2016info@bsbpe.org. Confirmation will be sent back to the e-mail address from which the Registration form had been submitted. Second Confirmation for the payment will be send back to the e-mail address from which the Registration form had been submitted, after payment.
Note in the registration form whether Invoice should be included.

Download registration form

Download Abstract Submission Form

REGISTRATION FEE

The registration fee entitles the delegate to attend the scientific and poster sessions, refresher courses, satellite symposiums, exhibition, welcome cocktail and coffee breaks.

Accompanying person fee entitles to welcome cocktail and social program.

PAYMENT

Payments should be made in Euros (€) by bank transfer to the following Bank account:

Bank: United Bulgarian Bank Plc., Branch “Ivan Vazov”, 99 „Vitosha” blvd.; Sofia-1612; Bulgaria
BIC UBBSBGSF
IBAN BG35 UBBS 8002 1026 6928 30
Account holder: Bulgarian Society of Biomedical Physics and Engineering
Please indicate in the transfer order: participation NMPEC-2016 and Name of the participant.