Начало
Home
За нас
About us
Събития
Events
Полезно
Information
Контакти
Contacts
Saturday June 22, 2024

Полезно/Information

Уважаеми колеги,

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама асистенти в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика”, по професионално направление 4.1. „Физически науки” и научна специалност „Биофизика” за нуждите на Катедрата по медицинска физика и биофизика – Сектор Биофизика, със срок 1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Самата обява можете да намерите тук.

Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, Медико-биологичен комплекс, ет. 4, стая 421, тел. 02/ 9172 789.

=============================================================================

Уважаеми колеги,

На 10 февруари 2024 г. почина нашата уважавана и обичана колежка Евдокия (Ева) Костова. Ева посвети цялата си професионална дейност на медицинската физика. Нейното начало е през далечната 1971 г., а краят след повече от 50 години – краят на нейния живот

Ева Костова беше активен и почетен член на Българското дружество по медицинска физика и биомедицинско инженерство. Тя е е между учредителите на българската фондация “Рьонтген” през 2010 г.

Ева беше светъл човек, преодоляващ с усмивка нелеките препятствия в професията и в живота.

Повече за самата Ева Костова и житейският ѝ път, можете да намерите в текста, подготвен от доц. Венцеслав Тодоров и мед. физик Николай Муткуров, тук.

Поклонението ще се състои на 13.02.2024 г. от 11.00 ч. до 12.00 ч. в залата на траурен комплекс  “Хадес”, срещу паметника “Самарско знаме”. Погребението ще се извърши на 13.02.2024 г. от 12.00 ч. в Гробищен парк, гр. Стара Загора.

Поклон пред светлата й памет!

=============================================================================

Уважаеми колеги,

На 24 януари 2024 г. се навършват 3 години от смъртта на нашия скъп приятел и колега Боби Константинов. Във връзка с това, доц. Венцеслав Тодоров е подготвил спомен за него.

Текста, подготвен от доц. В. Тодоров, можете да намерите тук.

=============================================================================

Уважаеми колеги,

Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) към МЗ, гр. София на основание Решение № 441 на Министерски съвет от 22.06.2023 г. обявява конкурси за три редовни докторантури за учебната 2023-2024 г. по област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.1 „Медицина”: по „Хранене и диететика“ (за нуждите на отдел „Храни и хранене“, дирекция „Обществено здраве и здравен риск“ – една); по „Хигиена“ (за нуждите на отдел „Приложна геномика и ГМО“, дирекция „Аналитични лабораторни дейности” – една); по „Токсикология“ (за нуждите на отдел „Приложна геномика и ГМО“, дирекция „Аналитични лабораторни дейности” – една) и една задочна докторантура по „Хранене и диететика” (за нуждите на отдел „Храни и хранене“, дирекция „Обществено здраве и здравен риск“), и една редовна докторантура по област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.4 „Обществено здраве” по „Медицинска санитарна физика“ (за нуждите на отдел „Физични фактори“, дирекция „Аналитични лабораторни дейности”). Всичките със срок за подаване на документи, 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. Документи се приемат на адрес: 1431 София, бул. „Акад. Иван Гешов” № 15, НЦОЗА, етаж 4, деловодство; справки – на тел.: 02 80-56-246, 02 80-56-286.

Публикувана ДВ, бр. 4 от 12.01.2024г., стр. 203

=============================================================================

Уважаеми колеги,

Представяме Ви обява за медицински физик – нуклеарна медицина и/или лъчелечение за гр. Бургас.

С уважение:

БДБФИ

Търси се:
Медицински физик
Във връзка с предстоящо откриване на Национална онкологична болница „Дева Мария“ и разкриване на нова структура-отделение по Лъчелечение и Нуклеарна медицина обявяваме свободни работни места за длъжност: Медицински физик.Основни изисквания към кандидатите:
- Висше медицинско образование – образователно-квалификационна степен „Магистър“, специалност Медицинска физика;
-Наличие на удостоверение за правоспособност за извършване на дейности с източници на йонизиращо лъчение;
- Наличие на допълнителни квалификации – предимство;
- Необходими делови и лични качества: инициативност, с чувство за отговорност, висока професионална нравственост, комуникативност, справедливост, умения за самостоятелна работа и работа в екип, Самостоятелна организация на труда;
- Професионален опит – предимство.
- Способност за работа в динамична среда.Задължения – носи отговорност за:
1. Физико-техническите параметри на терапевтичните и помощните уредби и средства;
2. Правилното функциониране на системата за планиране на лъчелечението и изготвяне на лъчетерапевтичния дозиметричен план на пациента/начален дозиметричен план;
3. Количествения контрол на аплицираната доза;
4. Осигуряването на индивидуалните защитни приспособления за пациента;
5. Дозиметричното калибриране и периодичните дозиметрични проверки на терапевтичните уредби и помощните уредби и средства;
6. Калибрирането и метрологичния контрол на средствата за измерване.Ние предлагаме:
- Отлично възнаграждение – 5000лв. бруто;
- Въвеждащо обучение и квалификационни курсове;
- Възможност за професионална реализация и развитие;
- Трудов договор.Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“. За допълнителна информация се обърнете към отдел Личен Състав на телефон: 0885 755666

=============================================================================

Уважаеми колеги,

Окончателният вариант на Критерии за поддържане на квалификацията на експертите по медицинска физика, утвърден от НЦРРЗ през месец юни 2020 г., може да бъде свален тук.

=============================================================================

Уважаеми колеги,

Във връзка с изискванията на чл. 17 ал. (7) от Наредба №2 на МЗ от 5 февруари 2018 г. за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване (ДВ бр.13/9.02.2018 г.) експертите по медицинска физика да поддържат квалификацията си в системата на продължаващото медицинско обучение съгласно насоки, разработени от БДБФИ и одобрени от НЦРРЗ, УС на БДБФИ сформира комисия, избрана от членовете на дружеството на Общо събрание през м. март 2018 г. Проект на критериите бе изработен в следващите месеци и бе многократно обсъждан на различни форуми (включително ежегодно организираните от Дружеството ФОЧОС и сбирки на Гилдията на лъчетерапевтите), както и по електронна поща с по-широк кръг от участници. Критериите бяха многократно преработвани, с цел да отразят предложените от колегията промени, като в резултат бе постигнат консенсусният вариант, публикуван в линка по-долу. Основните изменения в този вариант включват: намален общ брой точки от 250 на 150 и премахване на изискването за събиране на опеределен брой точки от всяко направление. Преработени бяха и критериите, като бяха добавени и допълнителни позиции, съобразени с практическата работа на колегите в лечебните заведения.

Предлага се също кандидатите сами да попълват собствена оценка за точките в стандартизирана таблица, която да бъде предоставяна заедно с критериите, за да се улесни цялостният процес, като това в бъдеще може да се направи и в онлайн база данни. Това ще позволи на всеки експерт да следи динамиката на натрупване на кредитни точки във времето след регистрацията си. Таблицата ще бъде публикувана в близко бъдеще.

Според изискванията на Наредба №2 на МЗ, събраните документи в края на петгодишния период след регистрацията трябва да се представят в НЦРРЗ. НЦРРЗ възнамерява да създаде комисия, която да преглежда предоставените документи. Въпреки че това не се изисква от Наредба №2, наше убеждение е, че Дружеството трябва активно да участва в този процес, като в тази комисия участват на доброволен принцип и медицински физици със специалност в съответните клинични направления, избрани от Общото събрание на Дружеството.

Според работната група и ръководството на БДБФИ, критериите в настоящия си вид са реалистични и лесно изпълними. Много от дейностите по месторабота могат да бъдат включени в критериите, като например разработване на вътрешни правила и административни документи, разработване на инструкции за работа с нов апарат, експериментално подобрение, оптимизиран протокол за провеждане на процедура и др. Тук е мястото да подчертаем, че изброените критерии отразяват широк спектър от възможности за кандидатите, без да е задължително да се събират точки по всеки критерий, и целят да оценят различните възможни направления за поддържане и развитие на квалификацията. В съвременния дигитален свят се провеждат и множество онлайн обучения, много от които са безплатни и общодостъпни. Броят на тези възможности се увеличи многократно след въвеждането на карантинните мерки по цял свят, свързани с разпространението на COVID-19. Единственото допълнително усилие, което трябва да направи всеки кандидат, е да води отчетност за извършваните от него дейности в тези направления. В допълнение към всичко изброено дотук, БДБФИ, съвместно с фондация „Рьонтген“, планират да подготвят и осигурят безплатен достъп до различни допълнителни обучителни материали и онлайн лекции на български език.

Във файла на посочения по-долу линк можете да видите последния вариант на проекта за насоки за поддържане на квалификацията на експертите по медицинска физика. По-долу е включен и линк, чрез който да гласувате дали одобрявате критериите. Каним всички заинтересовани колеги да гласуват и изразят мнението си по проекта, като при несъгласие задължително предложат необходимите според тях промени. Наредба №2 на МЗ изисква БДБФИ да предложи насоките за поддържане квалификацията на екперта по медицинска физика, затова окончателното решение за приемане на Насоките ще бъде взето при отчитане само на гласовете на колегите със специалност „Медицинска радиологична физика“, които са членове на БДБФИ.

Линк за гласуване:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfn7SPh4CZwRTWa3_eesQhgyj5h5a-7lvvAPRLVoFk6F-3GWw/viewform?usp=sf_link

Срокът за гласуване е до 5 юни 2020 г.

Проект на критерии за придобиване и поддържане на званието „експерт по медицинска физика“  тук.

=============================================================================

EFOMP – European School for Medical Physics Experts (ESMPE)

Statistics in Medical Physics

23rd-25th April 2020, Athens, Greece  https://www.efomp.org/uploads/EFOMP_School_2020_S.pdf

=============================================================================

EFOMP – European School for Medical Physics Experts (ESMPE)

Innovation in technology in Nuclear Medicine

23rd-25th January 2020, Prague, Czech Republic  https://www.efomp.org/index.php?r=regforms/application&id=9

=============================================================================

ESTRO Research Course in Radiotherapy Physics 2019

3rd-6th November 2019, Madrid, Spain  https://www.estro.org/school/list-courses-school-main-pages/2019-courses/2019-madrid-research-course-in-radiotherapy-physics

=============================================================================

Следващата изпитна сесия на EFOMP Examination Board ще се състои на 8-9.10.2019 г. в гр. Варшава, Полша, преди провеждането на Европейското училище по Планиращи системи.  https://www.efomp.org/index.php?r=news&id=2

=============================================================================

Radiation Protection of Patients IAEA Free training material  https://www.iaea.org/resources/rpop/resources/training-material

=============================================================================

Radiation Protection of Patients IAEA Online training https://www.iaea.org/resources/rpop/resources/online-training

=============================================================================

Radiation Protection of Patients IAEA Webinars  https://www.iaea.org/resources/rpop/resources/webinars

=============================================================================

ESTRO courses and e-learning  https://www.estro.org/school

=============================================================================

EUTEMPE-RX, 2019-2020  https://www.efomp.org/index.php?r=pages&id=eutempe-rx

=============================================================================

European School for Medical Physics Expert.Treatment Planning systems

10th-12th October 2019, Warsaw, Poland  https://www.efomp.org/uploads/EFOMP_school_2019_RT.pdf

=============================================================================

European School for Medical Physics Expert. State of the art and new trends of angiographic equipment: Image quality, Patient and Staff dosimetry

4th-6th July 2019, Prague, Czech Republic  https://www.efomp.org/uploads/EFOMP_school_2019_IR.pdf

=============================================================================

European School for Medical Physics Expert. Nuclear Medicine Dosimetry, Practical Approach.

24th-26th January 2019, Prague, Czech Republic  https://www.efomp.org/uploads/EFOMP_school_2019_%CE%9D%CE%9C.pdf

=============================================================================

EFOMP сформира през 2016 г. комисия за сертифициране на медицински физици и медицински физици-експерти
EEB (EFOMP Examination Board, вж. Terms of Reference of EEB). Желаещите да получат диплома от EFOMP могат да се явят на изпит след заплащане на такса. Изпитът се провежда за всяко от трите основни направления в медицинската физика – образна диагностика, нуклеарна медицина и лъчелечение.
Втората изпитна сесия ще се състои на 21-22.08.2018 г. в Копенхаген преди Втори Европейски конгрес по медицинска физика в трите направления – образна диагностика и интервенционална рентгенология, нуклеарна медицина и лъчелечение. Участниците в конгреса могат да ползват 20% отстъпка от таксата за явяване на изпит.
Повече информация тук и тук.
=============================================================================
Европейското дружество по радиoтерапия и онкология (ESTRO)
предоставя възможност на специалисти от България да участват
с по-ниска регистрационна такса в курсовете на ESTRO, организирани в Европа.
Един от курсовете през 2014 г. на тема
EVIDENCE-BASED RADIATION ONCOLOGY: A CLINICAL REFRESHER COURSE WITH A METHODOLOGICAL BASIS
ще се проведе в България , което предоставя допълнителен шанс за участие.
За повече информация: http://www.estro.org/school
Изтеглете формуляра за регистрация за курсовете през 2014 г. тук.

=============================================================================

Международната организация по медицинска физика обяви
7 ноември 2013 г.
за

Международен ден на медицинската физика.
Очаквайте скоро програмата за отбелязването на този ден в България

============================================================================


Международният център по медицинска физика ICTP в Триест, Италия,
обявява прием по  нова магистърска програма по медицинска физика за 2014 г.
Краен срок за кандидатстване: 31 август 2013
http://www.ictp.it/programmes/mmp.aspx

============================================================================

International Conference on Medical Physics 
Brighton, UK
1st – 4th September 2013
http://www.icmp2013.org/
Членовете на БДБФИ могат да кандидатстват за стипендия за участие в конференцията

============================================================================

EFOMP School for Medical Physics Experts
July 4 – 6, 2013
Prague,Czech Republic
Clinical Medical Device Management: Specification, acceptance testing, commissioning,
QC and advanced applications in Whole-body PET/CT
Повече информация ще намерите тук
Можете да кандидатствате за стипендия от EFOMP, ако сте член на БДБФИ

============================================================================

Statement of Collaboration between IOMP and IRPA on the Use of Ionizing Radiation in Health Care

============================================================================

EFOMP публикува препоръки за ролята на медицинските физици в магнитно-резонансната образна диагностика:
EFOMP Policy Statement No 14: The role of the Medical Physicist in the management of safety within the magnetic resonance imaging environment: EFOMP recommendations

============================================================================

European Medical ALARA Network (EMAN)
http://www.eman-network.eu/
първи бюлетин
втори бюлетин