Начало
Home
За нас
About us
Събития
Events
Полезно
Information
Контакти
Contacts
Monday May 27, 2024

IMPORTANT DATES

СЪОБЩЕНИЕ   ТЕМИ   ПРОГРАМА
АБСТРАКТИ   РЕГИСТРАЦИЯ
СРОКОВЕ КОМИТЕТИ КОНТАКТИ
Срокът за подаване на абстракти е удължен
до
 25 Октомври 2016
Срокът за подаване на пълните текстове на докладите е удължен

до 30 Октомври 2016 
ANNOUNCEMENT   CONFERENCE TOPICS   SCIENTIFIC PROGRAM
ABSRACT SUBMISSION   REGISTRATION
IMPORTANT DATES   COMMITTEES   CONTACTS
Abstract Substitution deadline is extended
till
 25 October 2016
Full text paper submission is extended

till 30 October 2016 

ВАЖНИ ДАТИ

!!! ВАЖНО !!! – Промяна в сроковете

25.10.2016 краен срок за изпращане на резюмета
30.10.2016 второ съобщение с потвърждение за приети резюмета
30.10.2016 краен срок за изпращане пълен текст на доклади и постери

IMPORTANT DATES

!!! IMPORTANT !!! – New deadlines

October 25, 2016 Deadline for abstract submission
October 30, 2016 Second announcement with notification of accepted abstracts
October 30, 2016 Deadline for submission of the full text of papers and posters