Начало
Home
За нас
About us
Събития
Events
Полезно
Information
Контакти
Contacts
Monday May 27, 2024

CONTACTS

СЪОБЩЕНИЕ   ТЕМИ   ПРОГРАМА
АБСТРАКТИ   РЕГИСТРАЦИЯ
СРОКОВЕ КОМИТЕТИ КОНТАКТИ
Срокът за подаване на абстракти е удължен
до
 25 Октомври 2016
Срокът за подаване на пълните текстове на докладите е удължен

до 30 Октомври 2016 
ANNOUNCEMENT   CONFERENCE TOPICS   SCIENTIFIC PROGRAM
ABSRACT SUBMISSION   REGISTRATION
IMPORTANT DATES   COMMITTEES   CONTACTS
Abstract Substitution deadline is extended
till
 25 October 2016
Full text paper submission is extended

till 30 October 2016 

Председател на БДБФИ
Борис Тенчов, София, България

Секретар на БДБФИ
Ирена Жекова, София, България

Заместник председатели на БДБФИ
Симона Аврамова-Чолакова, София, България
Стоян Манолов, София, България

Касиер на БДБФИ
Анна Балабанова, София, България

 

Адрес на Организационния комитет:

Председател на организационния комитет NMPEC-2016
гл.ас. Любомир Л. Трайков, дбф.
Медицински Университет-София
Медицински факултет
Предклиничен Университетски Център
Катедра Медицинска Физика и Биофизика
Ул. „Здраве“ №2; ет.4; стая 416
София-1431
Телефон за връзка: +359-2-9172-576
e-mails:
nmpec2016info@bsbpe.org; nmpec2016chairman@bsbpe.org (за регистриране и въпроси от общ характер)
nmpec2016sc@bsbpe.org (за резюмета и въпроси, свързани с тях)
nmpec2016accomodation@bsbpe.org (за настаняване)
nmpec2016tresurer@bsbpe.org (за издаване на фактури, преводи и въпроси, свързани с тях)

website: http://bsbpe.org/nmpec2016

President of BSBPE
Boris Tenchov, Sofia, Bulgaria

Secretary of BSBPE
Irena Jekova, Sofia, Bulgaria

Vice Presidents of BSBPE
Simona Avramova-Cholakova, Sofia, Bulgaria
Stoyan Manolov, Sofia, Bulgaria

Treasurer of BSBPE
Anna Balabanova, Sofia, Bulgaria

 

 ADDRESS OF THE ORGANIZING COMMITTEE

Chair of the organizing committee- NMPEC-2016
Lubomir Traikov, PhD.
Medical University-Sofia
Faculty of Medicine
Preclinical University Center
Department Medical Physics and Biophysics
2 Zdrave st.; floor 4; room 416
Sofia-1431
Phone: +359-2-9172-576
Mobile: +359-899030865
E-mails:

nmpec2016info@bsbpe.org; nmpec2016chairman@bsbpe.org (for registrations and general issues)
nmpec2016sc@bsbpe.org (abstract submissions and questions related)
nmpec2016accomodation@bsbpe.org (for accommodation)
nmpec2016tresurer@bsbpe.org (payment, invoicing, orders and matters related)

website: http://bsbpe.org/nmpec2016