Начало
Home
За нас
About us
Събития
Events
Полезно
Information
Контакти
Contacts
Thursday April 18, 2024

Контакти/Contacts

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 2020-2024
Председател:
проф. Мишел Израел
Катедра “Хигиена, медицинска екология, професионални заболявания и медицина на бедствените ситуации”, Факултет Обществено здраве;
Медицински университет – Плевен
Тел: +359 2 8056 353
Е-mail: michelisrael@abv.bg

 

Зам.-председател:
доц. инж. Живко Близнаков
Катедра “Медицинска апаратура, електронни и информационни технологии в здравеопазването”
Медицински университет – Варна, България
E-mail:bliznakov.zhivko@gmail.com

Секретар:
д-р Десислава Иванова
УМБАЛ “Проф. д-р Александър Чирков”;
ВМА – МБАЛ София
E-mail: secretary@bsbpe.org

 

Касиер:
Здравка Спасова
Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда
Е-mail: treasurer@bsbpe.org 

Член:
проф. Магдалена Стоева
Медицински университет – Пловдив
Е-mail: ms_stoeva@yahoo.com

Член:
доц. Тодорка Димитрова
Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски”
Е-mail: tldimitrova@abv.bg

Член:
Николай Муткуров
Комплексен Онкологичен Център – Бургас
Е-mail: n_mut@abv.bg

Делегат на Общото събрание на EFOMP:
проф. Мишел Израел – председател на БДБФИ

Контакт с EFOMP:
Разпространяване на EMP News:
д-р Десислава Иванова
secretary@bsbpe.org

Контакт с IFMBE:
Живко Близнаков

Председател 2016-2020:
доц. Симона Аврамова-Чолакова

Председател 2014-2016:
проф. Борис Тенчов, дбн

Председател 2012-2014:
проф. Женя Василева, дм

Председател 2008-2012:
доц. Петър Триндев, дм

EXECUTIVE BOARD 2020-2024
President:
prof. Michel Israel, PhD
Department of Hygiene, Medical Ecology
and Professional Diseases, Faculty of Public Health;
Medical University – Pleven
Tel: +359 2 8056 353
Е-mail: michelisrael@abv.bg

 

Vice-president:
assoc. prof. Zhivko Bliznakov,  ph.D. Dipl. Eng.
Department of Medical Equipment, Electronic and Information Technologies in Healthcare
Medical University of Varna, Bulgaria
E-mail: bliznakov.zhivko@gmail.com

 

Secretary:
Desislava Ivanova, ph.D.
University Hospital “Prof. Alexander Chirkov”;
Military Medical Academy – Sofia
E-mail: secretary@bsbpe.org

Treasurer:
Zdravka Spasova
Acibadem City Clinic Tokuda Hospital
Е-mail: treasurer@bsbpe.org 

Member:
prof. Magdalena Stoeva
Medical University – Plovdiv
Е-mail: ms_stoeva@yahoo.com

Member:
assoc. prof. Todorka Dimitrova
“Paisii Hilendarski” University of Plovdiv
Е-mail: tldimitrova@abv.bg

Member:
Nikolay Mutkurov
Burgas Complex Oncology Centre
Е-mail: n_mut@abv.bg

EFOMP Council Delegate:
prof. Michel Israel – President of BSBPE

EFOMP Contact person:
EMP News Distributor
Desislava Ivanova, ph.D.
secretary@bsbpe.org

IFMBE Contact Person:
Zhivko Bliznakov

Past President 2016-2020:
assoc. prof. Simona Avramova-Cholakova

Past President 2014-2016:
prof. Boris Tenchov, PhD, DSc

Past President 2012-2014:
prof. Jenia Vassileva, PhD 

Past President 2008-2012:
assoc. prof. Eng. Peter Trindev, PhD

Адрес на БДБФИ:
Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА); бул. „Академик Иван Гешов” 15; София-1431

Банкова сметка: 
IBAN № BG 35 UBBS 8002 1026 6928 30
BIC код UBBS BGSF
ОББ

Членски внос: 

  • Почетни членове – освободени от членски внос;
  • Редовни членове – 20 лв. (за календарна година);
  • Асоциирани членове – 20 лв. (за календарна година);
  • Студенти – 10 лв. (за календарна година).