Начало
Home
За нас
About us
Събития
Events
Полезно
Information
Контакти
Contacts
Friday June 18, 2021

Контакти/Contacts

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 2016-2020
Председател:
Симона Аврамова-Чолакова, дм
Senior radiological physicist
Imperial College Healthcare NHS Trust, London, UK
E-mail: avramova.simona@gmail.com

 

Зам.-председател: 
Живко Близнаков, дт
Зав. Център за национални и международни проекти
Технически университет – Варна, България
Тел: +359 52 383 694
E-mail:bliznakov.zhivko@gmail.com

Зам.-председател:
Доц. Михаела Иванова
Зав. отдел Физични фактори
Национален център по обществено здраве и анализи
Тел: +359 2 8056 220
Е-mail: m.ivanova@ncpha.government.bg

Секретар:
Анна Загорска, дф
Клиника по нуклеарна медицина
Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ, София
GSM: +359 895 584 051
E-mail: secretary@bsbpe.org

Касиер: 
Доц. Десислава Костова-Лефтерова, дф
МБАЛ Национална кардиологична болница, София
УМБАЛ Александровска, София
Медицински университет Плевен
GSM: +359 877 571 418
Е-mail: treasurer@bsbpe.org  

Член:
Проф. Мишел Израел
Катедра “Хигиена, медицинска екология, професионални заболявания и медицина на бедствените ситуации”
Факултет Обществено здраве
Медицински университет Плевен
Тел: +359 2 8056 353
Е-mail: michelisrael@abv.bg

Член:
Валентин Ганчев
Лаборатория по клинична дозиметрия и лъчезащита
Комплексен онкологичен център – Враца
Тел: +359 92 669 170
Е-mail: valentin.d.ganchev@gmail.com

Делегат на Общото събрание на EFOMP:
Симона Аврамова-Чолакова – председател на БДБФИ

Контакт с EFOMP:
Разпространяване на EMP News:
Ас. Анна Загорска
secretary@bsbpe.org

Контакт с IFMBE:
Живко Близнаков

Председател 2014-2016:
проф. Борис Тенчов, дбн

Председател 2012-2014:
проф. Женя Василева, дм

Председател 2008-2012:
доц. Петър Триндев, дм

EXECUTIVE BOARD 2016-2020
President:
Simona Avramova-Cholakova, PhD
Senior radiological physicist
Imperial College Healthcare NHS Trust, London, UK
E-mail: avramova.simona@gmail.com 

 

Vice-President:
Zhivko Bliznakov, PhD
Head of Centre for National and International Projects
Technical University of Varna, Bulgaria
Tel: +359 52 383 694
E-mail: bliznakov.zhivko@gmail.com

Vice-President:
Assoc. Prof. Mihaela Ivanova, PhD
Head of Physical Factors Department
National Center of Public Health and Analyses
Тel: +359 2 8056 220
Е-mail: m.ivanova@ncpha.government.bg

Secretary:
Anna Zagorska, PhD
Nuclear Medicine Department
University Hospital Acibadem City Clinic, Sofia
GSM: +359 895 584 051
E-mail: secretary@bsbpe.org

Treasurer:
Assoc. Prof. Desislava Kostova-Lefterova, PhD
National Cardiology Hospital, Sofia
Aleksandrovska University Hospital, Sofia
Medical University – Pleven
GSM: +359 877 571 418
Е-mail: treasurer@bsbpe.org   

Member:
Prof. Michel Salvator Israel, PhD
Department of Hygiene, Medical Ecology
and Professional Diseases
Faculty of Public Health
Medical University – Pleven
Tel: +359 2 8056 353
Е-mail: michelisrael@abv.bg

Member:
Valentin Ganchev
Laboratory of Clinical Dosimetry and Radiation Protection
Vratsa Complex Oncology Centre
Tel: +359 92 669 170
Е-mail: valentin.d.ganchev@gmail.com

EFOMP Council Delegate:
Simona Avramova-Cholakova – President of BSBPE

EFOMP Contact person:
EMP News Distributor
Assistant Anna Zagorska
secretary@bsbpe.org

IFMBE Contact Person:
Zhivko Bliznakov

Past President 2014-2016:
Prof. Boris Tenchov, PhD, DSc

Past President 2012-2014:
Prof. Jenia Vassileva, PhD 

Past President 2008-2012:
Assoc. Prof. Eng. Peter Trindev, PhD 

 

Адрес на БДБФИ:
Медицински университет-София; Медицински Факултет; ул. „Здраве” №2; ет. 4; стая 416; София-1431

Банкова сметка: 
IBAN № BG 35 UBBS 8002 1026 6928 30
BIC код UBBS BGSF
ОББ