Начало
Home
За нас
About us
Събития
Events
Полезно
Information
Контакти
Contacts
Monday May 27, 2024

CONFERENCE TOPICS

СЪОБЩЕНИЕ   ТЕМИ   ПРОГРАМА
АБСТРАКТИ   РЕГИСТРАЦИЯ
СРОКОВЕ КОМИТЕТИ КОНТАКТИ
Срокът за подаване на абстракти е удължен
до
 25 Октомври 2016
Срокът за подаване на пълните текстове на докладите е удължен

до 30 Октомври 2016 
ANNOUNCEMENT   CONFERENCE TOPICS   SCIENTIFIC PROGRAM
ABSRACT SUBMISSION   REGISTRATION
IMPORTANT DATES   COMMITTEES   CONTACTS
Abstract Substitution deadline is extended
till
 25 October 2016
Full text paper submission is extended

till 30 October 2016 

ТЕМИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:

 • Физични фактори

 • Йонизиращи лъчения

 • Нейонизиращи лъчения

 • Биомедицинско инженерство

 • Биомедицинско изобразяване и обработка на изображения

 • Молекулна биофизика и биоинформатика

 • Изчислителна и системна биология

 • Математично Моделиране и информационни технологии

 • Mетоди за диагностика и лечение-уреди и технологии

 • Радиационна защита

 • Управление и комуникация на риска

 • Законодателство и стандарти

 • Метрология

 • Обучение и квалификация

 • Биомеханика

 • Обработка на биомедицински сигнали

 • Молекулна динамика

 • Термонаука

 • Фотодинамична терапия

 • Биомедицинска оптика

 • Биосензори

 • Био-микро и нанотехнологии

 • Системи от информационни бази данни в здравеопазването и телемедицина

CONFERENCE TOPICS:

 • Physical factors

 • Ionizing Radiation

 • Non-Ionizing Radiation

 • Biomedical Engineering

 • Biomedical imaging and image
  processing

 • Molecular Biophysics and Bioinformatics

 • Computational and Systems Biology

 • Mathematical Modelling and Information Technologies

 • Methods for diagnosis and treatment appliances and technologies

 • Radiation Protection

 • Risk communication and Risk management

 • Legislation and Standards

 • Metrology

 • Education, Training and Qualification

 • Biomechanics

 • Processing of biomedical signals

 • Molecular dynamics

 • Thermoscience

 • Photodynamic therapy

 • Biomedical Optics

 • Biosensors

 • Bio-Micro and Nanotechnologies

 • Systems of information databases in healthcare and telemedicine