Начало
Home
За нас
About us
Събития
Events
Полезно
Information
Контакти
Contacts
Monday May 27, 2024

ANNOUNCEMENT

СЪОБЩЕНИЕ   ТЕМИ   ПРОГРАМА
АБСТРАКТИ   РЕГИСТРАЦИЯ
СРОКОВЕ КОМИТЕТИ КОНТАКТИ
Срокът за подаване на абстракти е удължен
до
 25 Октомври 2016
Срокът за подаване на пълните текстове на докладите е удължен

до 30 Октомври 2016 
ANNOUNCEMENT   CONFERENCE TOPICS   SCIENTIFIC PROGRAM
ABSRACT SUBMISSION   REGISTRATION
IMPORTANT DATES   COMMITTEES   CONTACTS

Abstract Substitution deadline is extended

till 25 October 2016

Full text paper submission is extended

till 30 October 2016 

Скъпи колеги ,

 Организационният комитет на NMPEC-2016, има удоволствието да Ви покани за участие в 12-та Национална конференция на Българското дружество по биомедицинска физика и инженерство, както и юбилейната сесия „45 години Българско дружество по иомедицинска физика и инженерство-45 години път към развитие“, която ще бъде под патронажа на Международната организация по медицинска физика (IOMP) и Европейската федерация на организациите по медицинска физика (EFOMP).

      Основна роля на този форум в общността от медицинските физици, биофизици и инженери е да обменят опит и идеи заедно с колеги от страните на Балканския полуостров, Европа и света като им предоставим една вдъхновяваща среда за определяне на общи цели за нови сътрудничества.

      Тази национална конференция с международно участие ще даде уникална възможност на медицинските физици, инженери и специалисти от други научни области да споделят опит и да обменят знания по широк кръг от теми, свързани както с класическата биомедицинска наука, биофизика и инженерство, така и с представителите на академичните общности в България и света. Един от акцентите на NMPEC-2016 ще бъдат темите за образование, обучение, квалификация и реализация на младите специалисти, обсъждането на критериите за преподаване и оценка на специалистите в тази област на човешкото знание.
Ще бъдат представени нови направления в биомедицинската наука, които чертаят новите хоризонти на приложение на меицинската физика в клиничната практика.

  Специално поканените лектори ще представят нови концепции и перспективи за ролята и приноса на медицинската физика и биомедицинското инженерство в развитието на съвременната медицина.

      Освен наситената научна програма, надяваме се, че ще се насладите и на забележителностите и археологическите обекти на София и околностите, както и на богатата културна програма, предвидена в рамките на този форум.

      Бихме искали да благодарим предварително на всички Вас, които планирате, да присъствате на NMPEC-2016!

      Надяваме се, че този научен форум ще Ви обогати с нови идеи и ще създаде полезни научни и лични контакти.

Очакваме Ви в София.
Организационен комитет на NMPEC-2016

 

Първо съобщение

Dear colleagues,

       On behalf of NPEC-2016, we are pleased to announce the XII-th National Medical Physics and Biomedical Engineering Conference-NMPEC, and anniversary session “45 years Bulgarian Society of Biomedical Physics and Engineering – 45 years of excellence” which will be held in Sofia from 3 to 5 November 2016 under the auspices of the International Organization of Medical Physics (IOMP), European Federation of Organizations for Medical Physics (EFOMP) and the Union of physicists in Bulgaria.

A major role of this forum in the community of medical physicists, biophysicists and engineers to join together and exchange experiences with their counterparts from countries in the Balkans, Europe and the rest of the world and to provide them with an inspiring environment and to determine common
targets for new collaborations.

       This joint international conference of high scientific value will provide a unique opportunity for medical physicists, engineers and specialists from other scientific fields to share experiences and exchange knowledge on a wide range of topics related to both classic biomedical sciences, biophysics and engineering, and as representatives of the academic communities in Bulgaria and abroad. One of the highlights of NMPEC-2016 will be the theme of education, training, qualification and realization of young professionals the discussion of the evaluation criteria of teaching specialists in the field of biomedical sciences.
Another point of interest NMPEC-2016 is link between a leading recognized experts to discuss contemporary science and to meet the challenges in the rapidly changing world of Medical Physics and Biomedical Engineering as an integral element of health.

     Specially invited speakers will present new concepts and perspectives on the role and contribution of the Medical Physics and Biomedical Engineering in the development of modern medicine.

      Moreover by our scientific program, we hope that you will enjoy the sights and archaeological sites in Sofia and the region’s rich cultural program provided within the frame of this forum.

        We would like to express our gratitude to all of you who plan to attend NMPEC-2016!

      We hope that this international scientific forum will be enriched with new ideas and create useful scientific and personal contacts.

See you in Sofia.
Organizing committee of NMPEC-2016

First announceent