Начало
Home
За нас
About us
Събития
Events
Полезно
Information
Контакти
Contacts
Monday May 27, 2024

ABSRACT SUBMISSION

СЪОБЩЕНИЕ   ТЕМИ   ПРОГРАМА
АБСТРАКТИ   РЕГИСТРАЦИЯ
СРОКОВЕ КОМИТЕТИ КОНТАКТИ
Срокът за подаване на абстракти е удължен
до
 25 Октомври 2016
Срокът за подаване на пълните текстове на докладите е удължен

до 30 Октомври 2016 
ANNOUNCEMENT   CONFERENCE TOPICS   SCIENTIFIC PROGRAMABSRACT SUBMISSION   REGISTRATION
IMPORTANT DATES   COMMITTEES   CONTACTSAbstract Substitution deadline is extended
till 25 October 2016Full text paper submission is extended
till 30 October 2016  

ИЗПРАЩАНЕ НА РЕЗЮМЕТА

Моля, попълнете приложената Abstract submission form, като съблюдавате включените във формата инструкции. Изпратете резюмето по електронна поща (е-mail) до Програмния комитет на адрес: nmpec2016sc@bsbpe.org. Ще се приемат само резюмета, оформени по указания начин. Потвърждение за получаване на резюме ще бъде изпратено на електронния адрес, от който е полученa съответната заявка.

Краен срок за изпращане на резюмета: 30 юли 2016.
Краен срок за уведомяване на авторите на приетите резюмета:30 август 2016.

Приетите резюмета са публикувани в Сборник с резюмета с ISBN код. Можете да изтеглите сборника тук.

Пълните текстове на докладите и постерите на официално регистрираните делегати ще бъдат публикувани в CD, приложено към сборника от доклади.

ABSRACT SUBMISSION

Please fill in the Abstract submission form, following the instructions in the form. Send resume by e-mail to the Scientific Committee at: nmpec2016sc@bsbpe.org . Only abstracts submitted in the
correct format will be considered and accepted. Confirmation will be sent back to the e-mail address from which the Abstract Form had been submitted.

Deadline for abstract submission: July 30-th 2016.
Deadline for notification of authors for abstract acceptance: August 30-th 2016.

Accepted abstracts are published in Book of Abstracts with ISBN code. You may download it here.

The full texts of scientific reports and posters of officially registered delegates will be published in CD, supplementary included with the book of Abstracts with ISBN code.