Начало
Home
За нас
About us
Събития
Events
Полезно
Information
Контакти
Contacts
Thursday April 18, 2024

Начало/Home

Българското дружество по биомедицинска физика и инженерство (БДБФИ) е основано през 1971 г.
През 2011 г. е регистрирано като юридическо лице с нестопанска цел. Сдружението е доброволно сдружение на физици, биофизици, инженери и други специалисти с висше образование, които работят в областта на биомедицинската физика и инженерство.Сдружението има следните цели:1. Да изразява и защитава правата и интересите на своите членове, да подпомага и обединява тяхната професионална и творческа дейност;

2. Да проявява инициатива за участие в експертни, атестационни, законодателни и други обществени и държавни органи при решаването на въпроси от своята област;

3. Да работи за напредъка на биомедицинската физика и инженерство и за тяхното приложение в българската медицинска наука и практика;

4. Да подпомага развитието на здравеопазването в Република България, организацията на здравното обслужване на населението и въвеждането в медицинската практика на постиженията на биомедицинската физика и инженерство;

5. Да подпомага и поощрява усилията на своите членове за развиване на научните интереси и подобряване на знанията и практическите им умения;

6. Да съдейства за обучението и квалификацията по биомедицинска физика и инженерство;

7. Да сътрудничи със сродни национални и международни организации за бърза и ефективна обмяна на научна информация и практически опит;

8. Да популяризира постиженията на биомедицинската физика и инженерство сред населението на страната;

9. Да подпомага Съюза на учените в България, Съюза на медицинските дружества в България, Съюза на физиците в България и други организации в страната в разработване и изпълнение на техни програми за развитие на биомедицинската физика и  инженерство.

 

The Bulgarian Society of Biomedical Physics and Engineering (BSBPE)was founded in 1971.In 2011 the Society was registered as a legal non-profit entity of physicists, biophysicists, engineers and other graduates who work in the field of medical physics, biophysics and biomedical engineering.The Society has the following goals:

1. To express and defend the rights and interests of its members to support and unite their professional and creative activity;

2. Proactively to participate in expert, appraisal, legal and other public and governmental bodies on matters of their area;

3. To work for the advancement of medical physics, biophysics and engineering and their application in Bulgarian medical science and practice;

4. To support the development of health care in the Republic of Bulgaria, the organization of the health service and the introduction in the medical practice of the achievements of physics and biomedical engineering;

5. To support and encourage the efforts of its members to develop research interests and improve their knowledge and practical skills;

6. To promote education and training in medical physics, biophysics and biomedical engineering;

7. To cooperate with related national and international organizations for rapid and efficient exchange of scientific information and practical experience;

8. To promote the achievements of biomedical physics and engineering among the population;

9. To support the Union of Scientists in Bulgaria, Union of Medical Societies in Bulgaria, Union of Physicists in Bulgaria and other organizations in the country in the development and implementation of their development programs in physics and biomedical engineering.